Akt notarialny

Akt notarialny jest szczególnym dokumentem urzędowym potwierdzającym dokonanie określonej czynności prawnej. Niedochowanie formy aktu notarialnego w sytuacji, gdy wymaga tego prawo albo gdy została zastrzeżona przez strony umowy, powoduje bezskuteczność czynności prawnej, np. sprzedaży nieruchomości i jej nieważność, nieruchomość wtedy nie przejdzie na nabywcę. Stronami aktu notarialnego mogą być osoby posiadające pełną zdolność do czynności prawnych. Przed przystąpieniem do aktu notarialnego notariusz zobowiązany jest do weryfikacji tożsamości osób, które stawiły się do aktu. Weryfikacja ta odbywa się w oparciu o przewidziane prawem dokumenty tożsamości tj. dowód osobisty lub paszport.

Akt notarialny powinien być sporządzony w języku polskim i zawierać:

 •  dzień, miesiąc i rok sporządzenia aktu, a w razie potrzeby lub na żądanie strony – godzinę i minutę rozpoczęcia i podpisania aktu
 • miejsce sporządzenia aktu
 • imię, nazwisko i siedzibę kancelarii notariusza, a jeżeli akt sporządził zastępca notariusza – nadto imię i nazwisko zastępcy
 • imiona, nazwiska, imiona rodziców i miejsce zamieszkania osób fizycznych, nazwę i siedzibę osób prawnych lub innych podmiotów biorących udział w akcie, imiona, nazwiska i miejsce zamieszkania osób działających w imieniu osób prawnych, ich przedstawicieli lub pełnomocników, a także innych osób obecnych przy sporządzaniu aktu
 • oświadczenia stron, z powołaniem się w razie potrzeby na okazane przy akcie dokumenty
 • stwierdzenie, na żądanie stron, faktów i istotnych okoliczności, które zaszły przy spisywaniu aktu stwierdzenie, że akt został odczytany, przyjęty i podpisany
 • podpisy biorących udział w akcie oraz osób obecnych przy sporządzaniu aktu
 • podpis notariusza.

Akt notarialny – przeniesienie własności nieruchomości

Zgodnie z polskim prawem własność nieruchomości można przenieść tylko aktem notarialnym. Po odczytaniu przez notariusza aktu notarialnego stronom umowy następuje jego podpisanie. Oryginały aktów notarialnych nie mogą być wydawane poza miejsce ich przechowywania czyli kancelarię notarialną, natomiast stronom oraz innym osobom uprawnionym wydaje się wypisy aktu notarialnego, które mają moc prawną oryginału. Na każde nasze żądanie notariusz sporządza wypisy aktu. Jeżeli akt notarialny zawiera np. wniosek o wpis hipoteki notariusz ma obowiązek przesłać z urzędu właściwemu sądowi prowadzącemu księgę wieczystą wypis aktu notarialnego wraz z dokumentami stanowiącymi podstawę wpisu w terminie trzech dni od sporządzenia aktu.

Forma aktu notarialnego

Formy aktu notarialnego wymagają m.in.:

 • umowa zobowiązująca do przeniesienia własności nieruchomości i umowa przenosząca własność, która zostaje zawarta w celu wykonania istniejącego uprzednio zobowiązania do przeniesienia własności nieruchomości,
 • umowa o przedłużenie wieczystego użytkowania,
 • umowa zobowiązująca do przeniesienia prawa wieczystego użytkowania i umowa przenosząca to prawo,
 • oświadczenie darczyńcy przy umowie darowizny,
 • umowa o dział spadku, w skład którego wchodzi nieruchomość,
 • zrzeczenie się dziedziczenia przez przyszłego spadkobiercę ustawowego i uchylenie tego zrzeczenia,
 • umowa spółki komandytowej,
 • statut spółki komandytowo-akcyjnej,
 • umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością,
 • statut spółki akcyjnej,
 • umowa zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu.

Ile kosztuje akt notarialny?

Poza opłatą notarialną w akcie notarialny znajdą się również informacje o innych kosztach związanych z aktem np. podatek od czynności cywilnoprawnych jak również opłata za wpis w księdze wieczystej. Przy transakcjach kupna-sprzedaży nieruchomości przyjęło się, że to kupujący pokrywa koszty związane z opłaceniem aktu notarialnego. Natomiast ustawodawca wskazuje w odpowiednim artykule, że opłaty notarialne powinny być dzielone po równo pomiędzy kupującego i sprzedającego. Informacje kto i w jakiej wysokości pokryje opłaty, zapisane zostaje ostatecznie w akcie notarialnym.

Zobacz także inne wpisy

Udostępnić artykuł

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Szybki kontakt!
+
Wyślij!

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Musisz zaakceptować by korzystać z serwisu