Wspólnota mieszkaniowa

Skup domów za gotówkę

Wspólnota mieszkaniowa – są to wszyscy właściciele, których lokale wchodzą w skład określonej nieruchomości, zwykle jednego budynku wraz z otaczającym go terenem.

Wspólnoty mieszkaniowe dzielą się na małe i duże. Podział wynika z przepisów prawa. Mała wspólnota może mieć maksymalnie 7 lokali. Duża wspólnota mieszkaniowa działa na podstawie ustawy o własności lokali. We wspólnotach mieszkaniowych decyzje podejmowane są większością głosów. W dużych wspólnotach, w jej imieniu może to robić wybrany zarząd, w zakresie powierzonych mu spraw.

Członkiem zarządu może być wyłącznie osoba fizyczna. Wybiera się ją spośród właścicieli lokali lub spoza ich grona. Zarząd lub jego poszczególni członkowie mogą być w każdej chwili zawieszeni w czynnościach lub odwołani, na mocy uchwały właścicieli lokali. Zarząd kieruje sprawami wspólnoty mieszkaniowej i reprezentuje ją na zewnątrz oraz w stosunkach między wspólnotą a poszczególnymi właścicielami lokali. Gdy zarząd jest kilkuosobowy, oświadczenia woli za wspólnotę mieszkaniową składają przynajmniej dwaj jego członkowie.

Właściciele mają prawo decydować o wszystkich czynnościach przekraczających zakres zwykłego zarządu w formie uchwały. Dotyczy to w szczególności kwestii związanych z:

• ustaleniem wysokości opłat na pokrycie kosztów zarządu oraz wynagrodzenia zarządu;
• przyjęciem rocznego planu gospodarczego,
• zmianą przeznaczenia nieruchomości wspólnej;
• udzieleniem zgody na nadbudowę lub przebudowę nieruchomości wspólnej;
• określeniem zakresu i sposobu prowadzenia przez zarządcę ewidencji pozaksięgowej kosztów zarządu nieruchomością wspólną, a także zaliczek uiszczanych na pokrycie tych kosztów.

Uchwały właścicieli są podejmowane na zebraniu wspólnoty, które musi odbyć się co najmniej raz w roku, bądź też w drodze indywidualnego zbierania głosów przez zarząd. W wielu wspólnotach mieszkańcy mogą korzystać z licznych udogodnień związanych z głosowaniem i dostępem do informacji na temat wspólnoty.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

rozkowicz.plstrony internetowe Rożkowicz